Лакови опънати тавани в многофункционална зала с басейн, в СОУ „Любен Каравелов“, град Пловдив

2021

Лакови опънати тавани в многофункционална зала с басейн в СОУ „Любен Каравелов“, град Пловдив. Над басейна опънатия таван е с площ от 250 м2, а в многофункционална зала 220 м2. Реализацията на обекта е по Проект BG16RFOP001-1.003-0001-C01 Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 2020 на ОП Региони в растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вложени продукти:

  • Лакови опънати тавани

Виж всички проекти на този клиент

Гарантирано качество